A tanfolyam felállítása után


a tanfolyam felállítása után

A tanfolyam hasznos ismeretek ad a lo- gisztikai tiszteknek is. Az alábbiakban a kurzus módszertani tapasztala- tait kívánjuk összefoglalni úgy, hogy mind a tanári és mind a hallgatói tapasztalatai szerepelnek a cikkünkben.

Rövid előtörténet ös létrehozása óta a BKNYK elsődleges célja a katonai szak- nyelv magas szintű oktatása magyar és külföldi hivatásos tisztek és tiszt- helyettesek, valamint polgári alkalmazottak számára.

Az első évek útke- resése után kialakult három hónapos képzési struktúra mellett ban megjelent a rövid idejű — kéthetes — képzési forma is.

A tanfolyam időpontja

Ennek célközönsége a Békepartnerségi Programban PfP részt vevő országok légierőitől kijelölt hajózó állományból, repülésirányí- tókból és más, a légierők parancsnokságain, illetve oktatási intézményei- ben vezető beosztásokat betöltő hivatásos tisztekből állt.

A résztvevők számára a tanfolyam elvégzését igazoló oklevél magasabb beosztások felé nyitott utat, a BKNYK tanári gárdája pedig értékes ta- pasztalatokra tett szert a haderőnemet tekintve homogén összetételű, többnemzetiségű csoportokban végzett erekció a hangoktól terén.

Az új feladat alapvetően más típusú, így a végrehajtás során is más, eddig nem tapasztalt problémák jelentkeztek. A tanfolyam célközönsége A NATO ben, illetve ben bekövetkezett bővítése, vala- mint a Mediterrán Dialógus MD országainak fokozódó érdeklődése következtében mind nagyobb az igény az egységes katonai terminológiai nyelvképzés iránt.

A kurzuson való részvétel olyan tisztek számára kerül felajánlásra, akiket hazájuk többnemzetiségű törzsekben tervez beosztás- ba helyezni. A résztvevők rendfokozata között viszonylag nagy eltérések tapasztalhatók — OF-2 — OF-5 között számít jelentkezőkre a NATO — így az életkor és a korábbi tapasztalatok is meglehetősen különbözőek. Ilyen, három haderőnemet képviselő, heterogén célközönség szak- nyelvi képzése önmagában is komoly kihívást jelent, amit tovább nehezí- tenek a kulturális háttér és a nyelvi felkészültség terén megmutatkozó je- lentős különbségek.

Így van ez a törzstiszti tanfolyamon is.

  1. Pénisz mérete edzésektől
  2. Holisztikus Medicína Alapítvány
  3. Alantostiszti tanfolyam | Magyarország a második világháborúban • Lexikon A-ZS | Kézikönyvtár
  4. Érthető Pénz | Start tőzsdetanfolyam
  5. Neurofeedback Tanfolyam – OBNE

Ennek megfelelően a témakörök azokat a területeket fedik le, amelyek beható ismerete nélkül a leendő törzstiszt sem ilyen beosztásba, sem to- vábbi képzésre nem válik alkalmassá. Mivel oly sok különféle országból ér- keznek a résztvevők, célszerű mindenki számára biztosítani a lehetőséget, hogy autentikus információkhoz jusson az Észak-Atlanti Szövetségről.

Neurofeedback tanfolyam

Tekintve, hogy a hallgatók egy része a volt Varsói Szerződés tagállamai- ból érkezik, ez a témakör segít a korábbi szembenállás és indoktrináció okozta negatív hozzáállás leküzdésében, vagy legalább csökkentésében.

A briefing bemutatja a NATO létrejöttének körülményeit, céljait és a hidegháborúban betöltött szerepét. Nagyobb hangsúlyt azonban — éppen a fentiek okán — a berlini fal leomlása utáni időszak kap. A es évek he- lyi konfliktusai Európában, a Ezek a mennyiségi és minőségi változások minden NATO tagállam- ban, PfP és MD országban is hasonló folyamatokat indítottak be, ezért a tanfolyam hallgatói az előadást saját közvetlen tapasztalataikkal is kiegé- szíthetik.

Tekintettel a közelmúltban vég- rehajtott átalakításokra, az új parancsnokságok felállítására és azok funk- cióira, a tanfolyam résztvevői — köztük akár a NATO országok tisztjei is — számára alapvető fontosságú, hogy friss információt kapjanak a katonai szövetségről.

Alantostiszti tanfolyam

Az új vezetési rendszer értelemszerűen új működési mechanizmust is magában foglal, amely új típusú missziókat, a szövetséges erők Euró- pán kívüli területeken történő alkalmazását vonja maga után. Ezek a missziók az önkéntesség elve alapján akár a a tanfolyam felállítása után résztvevői előtt is nyitva állhatnak, így a tájékoztató a nyelvi képzés keretén túllépve a szakmai fejlődés egyik fontos lépcsőfoka. Az előadás kiegészül a program informatikai támogatását és az információáramlás gyorsítását szolgáló PRIME rendszerről szóló tájékoztatással.

Ez utóbbi rendszerhez való hozzáférés a ZMNE oktatói számára is nagyon hasznos lenne, így érdemes volna lehetővé tenni számukra. Elsődleges jelentősége mégis az informatikai háttéris- meretek biztosítása a résztvevők számára, amihez jó hátteret nyújt szégyellje-e a merevedést BKNYK számítógépparkja.

Gyermekfitnesz tanfolyam bemutató film

Beveze- tésként vázolja a válságok kialakulásának körülményeit, az eszkaláció fá- zisait, valamint a konfrontációt követő megoldási lehetőségeket. Jelentős hangsúlyt helyez az időtényezőre, és a bizonytalan tényezők miatt feltét- len szükséges rugalmasságra.

A NATO törzstiszti terminológiai tanfolyam első évének tapasztalatai

Ez a gyakorlatban olyan gyorsan telepíthető többnemzeti erőket igényel, amelyek képesek a beavatkozásra már a konfliktus kialakulásakor. Fontos szerepet kapnak az elrettentésben és a válság utáni helyzet kezelésében is. A válságkezelés eszközei ugyancsak a tanfolyam felállítása után helyet kapnak az előadás struktúrájában. A katonai eszközök mellett a politikai és gazdasági esz- köztár, valamint a diplomácia kap említést. Az előadás mindvégig gya- korlati példákkal illusztrálja az elméleti téziseket és kitér az általános el- mélet, illetve a konkrét esetek közötti különbségre, végül felvezeti a merevedés, amikor átölel egy lánnyal nagyobb témakört.

A tervezési fo- lyamat egyes fázisainak bemutatásával, a különböző dokumentumok je- lentőségének és hierarchiájának felvázolásával, illetve a NATO és a PfP eljárások közötti különbségek tanításával a kurzus ezen a ponton kissé túllép a terminológiai oktatás keretein és bevezetést jelent a gyakorlatban használt eljárások megismertetéséhez. Ezen kívül megismerik a struktúra szereplőit és azok hatásköreit, feladatrendszerét.

Az Exercise Director, a Project Officer, stb. Fokozott hangsúly kerül a ko- rábbi bipoláris világban kidolgozott rendszer átalakításának további szük- ségességére, a rugalmas és gyors beavatkozások meghatározó jellegére.

Néhány hetes tanfolyam után már mehetnek is dolgozni az iskolaőrök

A hangsúly jórészt a Erekcio novelese tanácskozótestületeinek határozatai nyomán létrejött új megoldásokra kerül. Az es és a es bővíté- sek eredményeként kialakult új helyzet olyan eszköztárat a tanfolyam felállítása után a Szö- vetség számára, amely mindenképpen a korábbitól eltérő megközelítést igényel.

Előtérbe kerülnek a nem-katonai eszközök, a tanfolyam során később tárgyalt más típusú megoldások. Jóllehet a tanfolyam résztvevői katona- tisztek, a témakör a katonai eszköztáron kívül felvonultatja mindazokat a diplomáciai, és gazdasági eszközöket, amelyek a politika szolgálatába ál- líthatók.

A kilencvenes évektől kezdve számos esetben került sor beavatkozá- sokra. Az előadás ezek jogi hátterével és a vonatkozó dokumentumokkal, a Szövetség stratégiai koncepciójának bemutatásával, az V. Példákkal szemléltetve bizonyítja a kü- lönböző eszközök fontosságát, közelebb hozva egyúttal az elméletet a va- lósághoz.

a tanfolyam felállítása után

Az adott krízis szükségleteihez, kezeléséhez igazítható és hatékony Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék CJTF létrehozása jelentheti a megoldást, és a témakör ennek az erőnek a struktúrájára, al- kalmazhatóságára koncentrál. A pontos definíciót és a történelmi előzmények ismertetését követő- en részletesen bemutatásra kerül a CJTF három szintjét, moduláris felépí- tése, a haderőnemi parancsnokságok és azok hatásköre, az igényekhez szabható katonai képességek rendelkezésére bocsátásának elve, és a mo- dulrendszer alkalmazási lehetősége.

Olyan témák is előkerülnek, amelyek a későbbiekben önállóan is kifejtésre kerülnek, pl. A prágai csú- cson született döntések kontextusában, összhangban a NATO transzfor- mációval, valamint az ACO és az ACT létrehozásával, részletes bemuta- tásra kerülnek a különböző szintű parancsnokságok, különös tekintettel a többnemzeti komponensek szerepére.

a tanfolyam felállítása után

Vázlatosan említésre kerül struktúrája, kialakításának története, és a CJTF-ben betöltött szere- pe. Az előadás az összhaderőnemi parancsnokok szemszögéből vizs- gálja a katonai műveleti tervezés és vezetés problémáit.

Néhány hetes tanfolyam után már mehetnek is dolgozni az iskolaőrök A rendőrség állományába fognak tartozni, szükség esetén pedig bilincselhetnek, és gázsprayt, illetve gumibotot is használhatnak. Speciális rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést is kapnak a leendő iskolaőrök, akiknek munkába állás előtt vizsgát kell tenniük — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Maruzsa Zoltán.

A hadművészet lényegét, mint köztes területet mutatja be a stratégiai és a taktikai szintek között, amelynek az a feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a tervezés és a végrehajtás között.

A PfP, vagy az MD országok számos eltérést mutatnak ezen a téren, ami egy esetleges többnemzetisé- gű együttműködésben komoly akadályt jelenthet, ezért a Műveleti terve- zés folyamata a tanfolyam egyik legjelentősebb modulja. A résztvevők megtanulják a tervezés egyes elemeit, jelentőségüket, a köztük levő elté- réseket, és helyüket a tervezési folyamatban.

Tekintettel a tanfolyam hallgatói közötti különbségekre, ez a téma- kör jó lehetőséget nyújt a nemzeti tervezési folyamatok összehasonlításá- ra a NATO-ban alkalmazott folyamattal, és a felmerülő kérdések megvá- laszolására. Ismét előkerülnek korábban már megismert fogalmak pl. A modul ennek a területnek a szerteágazó a tanfolyam felállítása után és meghatározó szerepét mutatja be, ki- térve az előzőekben már tárgyalt témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre is.

Gyakorlati aspektusból közelítve vizsgálja azokat a műveleteket, amelyekben a NATO részt vett és ahol a logisztika meghatározó jelentő- ségűnek bizonyult. Nemcsak a szigorúan vett katonai beavatkozások, ha- nem a humanitárius, és a válságreagáló műveletek logisztikai vetülete is napirendre kerül.

START Tőzsdetanfolyam

Ebben a témakörben olyan magyar tisztek tartanak elő- adásokat, akik ilyen, sikeresen lebonyolított műveletekben vettek részt. Tekin- tettel a programban részt vevő országok eltérő fejlettségére, ez a modul különösen az MD és a volt VSZ országok tisztjei számára ad tartalmilag, szakmailag is sok újat. A tanfolyam résztvevői megismerik a C3 informatikai és kommu- nikációs komponensét, annak működését, és a NATO informatikai há- lózatát.

Tekintettel a téma elvontságára a jelenleg folyamatban levő afga- nisztáni NATO misszió ISAF mintáján keresztül gyakorlati példák is segítenek a bonyolult rendszerek működésének és alkalmazhatóságának megértésében.